Skip to content

News

New Extensions Colors Alert.

11 Sep 2023
New Extensions Colors Alert.

Vi är glada över att meddela att vi på BHBD Extensions har utökat vårt sortiment med 13 nya färger. Dessa nyanser är särskilt utvecklade för att ge er ännu fler valmöjligheter när det kommer till att skapa unika och fantastiska kreationer. Era önskemål och synpunkter har varit avgörande i denna utveckling av nya färger. Er feedback och önskemål har väglett oss genom denna resa, och vi kommer alltid att vara responsiva gentemot era behov. Era röster formar våra produkter och vårt varumärke, och dessa nya färger är ett resultat av ert inflytande.

Är du intresserad av att beställa de nya färgerna? De gör du lättast genom att logga in och beställa via vår hemsida.

Annars är du varmt välkommen att kontakta vår fantastiska kundtjänst på:
070 - 888 55 60

Hälsningar
BHBD team

Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Shopping Cart
0 items